2024-blazer-ev-outro-01 (1)

2024 Chevrolet Blazer EV in Sechelt, BC